6. ruumiosa: Veskimetsa

Arengupotentsiaaliga ruum Tallinna loomaaia ja tööstusala vahel.

Olemasolev olukord

+ arendusala

+ olemasolev segaliiklusega kergliiklustee

+ piirnemine Tallinna loomaaiaga

- monotoonne ruum

- identiteedi puudumine

Looduskeskkond

+ suur poollooduslik rohumaa

+ Tallinna loomaaed

+ Veskimetsa laialeheline mets on vääriselupaik

- tolmeldajate elupaigana hetkel keskmise väärtusega

Ruumiline planeerimine ja sekkumised

  • loomaaia "avamine"- visuaalse seose ja/või läbiliikumisvõimaluse tekitamine (ruumilise seose loomine Rocca al Mare piirkonnaga)

  • peatus- ja viibimiskohtade lisamine

  • potentsiaalne rendiaia asukoht

  • erineva liikumiskiiruse ja iseloomuga liikumisradade loomine